János Boholy

Šach na guľovej šachovnici

Ide o takú (patentom chránenú) novinku, ktorej cieľom je vedome usmerniť rozvíjanie myslenia, a predstavivosti, alebo jednoducho len získanie zábavy, prežívanie radosti z hry. Vytvorením guľovej šachovnice sa otvorili nové dimenzie v dejinách šachovej hry.
Táto hra vyžaduje od hráčov väčšiu sústredenosť, viac praktických skúseností a vytrvalosti ako je to pri praktickom šachu. Jednoducho povedané: každý šachista musí začať od základov, musí si osvojiť zákonitosti pohybu figúr. Bezpodmienečne je nutné rozmýšľať a vidieť v trojrozmernom priestore, lebo pod zorným uhlom je iba polovica hracej plochy (hoci pootáčaním gule môžeme vidieť a kontrolovať všetky polia)! Hráč zvyknutý na dvojrozmernú šachovnicu tu musí 64 čierno - bielych polí pretransformovať do priestoru. Takto vzniknuté negatívum mnohonásobne vynahradia tie „úžasné možnosti“ ktoré poskytuje možnosť pohybu figúr (znásobujú svoje doterajšie výkony) a tiež nové varianty šachovej hry.
Celková kontrola nad guľovou šachovnicou a vykonanie ťahov na nej (po nekonečných radoch, stĺpcoch a uhlopriečkach) približuje nám možnosť spoznania sa, rozšírenia hraníc nášho myslenia (zmeny myslenia) a tým vytýčenia nových cieľov. Sú prípady, keď niečomu novému nerozumieme, (nevieme to pochopiť) hneď to odmietneme. Nechceme preraziť reťaz novosti a vystúpiť z jarma nášho konečného myslenia (ani to nechcem pochopiť), ale nájdu sa takí jedinci, ktorí aj za cenu učenia sa kreatívne pristupujú k novému problému (viď dejiny ľudstva). Učiť sa myslieť a neustále sa vzdelávať je naj dôležitejšou vlastnosťou človeka (získavaním skúseností, pokusmi, atď.) veď cieľavedomé myslenie a tým stále zvyšovanie výkonnosti je len preňho možné a charakteristické!
Hlavným mojim cieľom predstavenia hry a prezentovania pre verejnosť je vzbudenie záujmu o túto hru, a tiež chcem tým dokázať potrebu rozvíjania myslenia a zároveň si vytýčiť cieľ k ďalšiemu sebavzdelávaniu a bádaniu. Zvyšovanie úrovne myslenia dáva možnosť ku kreatívnemu konvergentnému mysleniu, riešeniu problémov, čo môžeme zúročiť nie len pri rôznych hrách, ale aj na inom poli života.

Možnosti tradičného šachu na novej šachovnici guľového tvaru

Na zmenu hry na tradičnej šachovnici boli pokusy už aj v minulosti, ale sú aj v súčasnosti, lebo je historickým faktom, že to čo človek vytvoril to sa vždy muselo skorigovať, zdokonaľovať. Pôvodní tvorcovia hry už dávno nežijú, hra ale žije a dúfajme ešte dlho bude žiť. Obsah môže byť večný, forma ale sa mení, lebo iba zmeny znamenajú krok vpred. Hra na guľovej šachovnici má v sebe všetky možnosti tradičnej hry a tiež jej doteraz neodhalené možnosti. Myšlienka hry je stará, trojrozmerný priestor je ale nový ako i rozšírené pravidlá hry sú nové! Hra na guľovej šachovnici nie je teda ničím iným ako zdokonaľovaním hry na novej neohraničenej hracej ploche (na guľovej šachovnici) so všetkými jej užitočnými vlastnosťami.
Menej výhodné vlastnosti tradičnej šachovnice na guli sú aicky – vyplývajúc z konštelácie hracej plochy – odstránené. Takéto negatívne vlastnosti sú napr. že na krajných stĺpcoch sa markantne zníži účinnosť figúr, nehovoriac o rohových poliach, kde pohyb figúr je obmedzený až na minimum. S pohybom od centra teda od stredových polí (d4, d5, e4, e5) sa postupne obmedzuje pohybová možnosť figúr. Táto obmedzenosť pre figúry – ktorá je daná štruktúrou hracej plochy – sa nedá eliminovať na nijakej dvojdimenzovanej hracej ploche, lebo zábrany dané krajmi a rohmi šachovnice sa nedajú odstrániť!
Na šachovnici umiestnenej na guľovej ploche tieto obmedzenia nie sú, lebo šachovnica nemá okraje, nemá rohy! Na hracej ploche tvaru trojdimenznej gule pohyb figúr dostáva nový zmysel a nové ciele! Objavujú sa nové a nové varianty, ktoré niekedy pôsobia až prekvapivo. Figúra položená na hociktoré pole „funguje“ plnou účinnosťou, v tom jej môže zabrániť iba vlastná alebo súperova figúra. Nezastaví ju okraj šachovnice a fakticky sa nikdy nedostane na rohové pole.


V krátkosti o variantoch hry na guľovej šachovnici

1. Hra na kruhových radoch a na dĺžkami obmedzených stĺpcoch. V praxi táto možnosť znamená ľahší, jednoduchší variant guľovej šachovnice. Používa iba 64 polí tradičnej šachovnice.

2. Hra na kruhových radoch, po uhlopriečkach a stĺpcoch. Pre pokročilého hráča sa doporučuje používanie okrem 64 polí aj čiastočné využívanie dvoch hrotových polí. Pri tomto variante hry hrotové polia sa správajú ako neutrálne prechodové polia. Tým, že polia X a Y sa stávajú iba prechodovými, vznikne taká situácia, že ľubovoľná zo základných 64 polí sa stáva centrálnym. V tom prípade figúry stojace na tých poliach v histórii šachovej hry prvý krát sa dostanú do tej optimálnej pozície, že môžu neobmedzene s najväčšou účinnosťou pôsobiť.

3. Hra na kruhových radoch, po uhlopriečkach a stĺpcoch a na hrotovom poli. Skúsený hráč, môže používať plnú t.j. celú guľovú plochu a hrať na 66 poliach. Táto možnosť je „vrcholom“ hry na guľovej šachovnici. Figúry môžu symetricky prechádzať poľami X a Y a zároveň môžu na nich stáť. Výsostné postavenie týchto polí dáva figúram možnosť totálneho pôsobenia z týchto miest tak po šikmých radoch ako aj stĺpcoch. Prakticky všetky figúry nachádzajúce sa na guľovej šachovnici sú pod obranou resp. kontrolou figúr stojacich na hrotových poliach!

4. Osobité možnosti hry na guľovej šachovnici. Asymetrické základné postavenie.

Program na animáciu guľovej šachpvnici.

Program:

Blender 2.66a Installer (35 MB) - 32bit

Blender 2.66a Installer (42 MB) - 64bit

Animácia tu: Sakkgomb blender valtozat

Sakkgomb blender valtozat - minimal

 
 
Webdesign: Z-DESIGN, Zoltán Boholy, Tel: 0905 93 85 97